deutsch  english    

Privacy Policy

TACOYO Nederland - Privacyverklaring

Tacoyo Nederland BV Tacoyo Nederland BV, gevestigd aan: Ellermanstraat 19 - 1114 AK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:   Tacoyo Nederland B.V.

Ellermanstraat 19

1114 AK Amsterdam

085 0602 808

Rob Szepesi is de Functionaris Gegevensbescherming van Tacoyo Nederland BV

Hij is te bereiken via info (ad) tacoyo (punt) nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tacoyo Nederland BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken of zouden kunnen verwerken.

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en of telefonisch. Of door deel te nemen aan onze programma's. Deze gegevens kan je aan Tacoyo Nederland verstrekken, maar soms ook aan door ons ingehuurde trainers. Wij behandelen alle gegevens op dezelfde manier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaand mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Als wij medische gegevens van u ontvangen via onze programma's mogen wij deze niet delen of openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Uw medische gegevens worden niet gedeeld met uw werkgever of collega's of anderen.

Wel zou de situatie zich kunnen voordoen dat uw gegevens anoniem worden verwerkt ter verbetering van onze programma's.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tacoyo Nederland BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te helpen onze programma's goed te kunnen volgen

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Tacoyo Nederland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tacoyo Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tacoyo Nederland BV) tussen zit. Tacoyo Nederland BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

PerfectView CRM – Database verwerker, om gegevens veilig op te slaan, inclusief zaken die volgens de AVG wettelijk verplicht zijn. Dit systeem wordt tevens gebruikt als mailsysteem. Door alle gegevens veilig centraal op te slaan voorkomen we dat je gegevens dubbel worden bewaard.

MoneyBird – Administratiesysteem, om voor zakelijke klanten en privé personen die een bestelling doen bij Tacoyo Nederland BV gegevens op te slaan die nodig zijn voor de verwerking van afgenomen diensten en producten en om de bijbehorende facturatie en administratie te voeren. In dit geval worden tevens adresgegevens opgeslagen, welke wettelijk verplicht zijn en/of nodig zijn om producten te versturen.

Active Campaign - E-mail marketing software welke wordt gebruikt ter ondersteuning van onze programma's. Als u zich opgeeft voor één van onze programma's wordt u toestemming gevraagd of wij u gegevens hiervoor kunnen gebruiken. U kunt u ten alle tijden weer afmelden via dezelfde dienst.

Activity Trackers- (bijvoorbeeld Fitbit) - Deze zogenaamde Activiteiten Meters in de vorm van horloges of clips geven u inzicht in verschillende of enkele gezondheids aangelegenheden zoals bijvoorbeeld Hartslag, Stappen, Activiteiten, Slaap en andere gezondheidsinformatie via de tracker zelf, via een app of via het web. Als u werkt met onze programma's geeft u nooit direct toestemming aan ons om deze gegevens in te zien. U kunt via de website of app van de makers van de trackers uw eigen gegevens inzien en direct verwijderen, dit heeft geen invloed op de werking van ons programma of programma's. Neemt u deel in een groep dan kan het zo zijn dat uw trainer of Tacoyo Nederland BV de gegevens op groeps-niveau en dus anoniem zou kunnen inzien.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tacoyo Nederland BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, zoals naam, geslacht en email, worden gedurende de looptijd van de afname van diensten en/of voor het informeren over diensten en producten van Tacoyo Nederland BV bewaard.

Zakelijke gegevens, zoals contactnotities, adresgegevens, administratieve data en overige zakelijke gegevens, worden gedurende de looptijd van de afname van diensten en producten door, en/of gedurende de looptijd dat er telefonisch of elektronisch contact is met het doel om tot een zakelijke transactie te komen of om u te informeren over, Tacoyo Nederland BV bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tacoyo Nederland BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tacoyo Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tacoyo Nederland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tacoyo Nederland BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tacoyo Nederland BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tacoyo Nederland BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaand mailadres

 

Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Nationaal Strand Event 2011
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Nationaal Strand Event 2013
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo Move Your Body, Relax Your Mind
Tacoyo doet iets met je, artikel in Glossy magazine Sante
NAAR BOVEN